Algemene voorwaarden

De rechten en plichten van de leden en van Van Rheenen Sport

Deze algemene voorwaarden zijn grotendeels gestoeld op die van de brancheorganisatie NL Actief.

Algemene voorwaarden Van Rheenen Sport (hierna: VRS).
Download PDF

Artikel 1 Definities

VRS: natuurlijke of rechtspersoon die een over eenkomst sluit betreffende sport.
De consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sport.
Sport: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst, zoals sport, budo sport, outdoor sport, aqua sport, zwemlessen en overige dienstverlening VRS.
De overeenkomst: overeenkomst tussen VRS en de consument ter zake van sport.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sport, die tussen VRS en de consument worden gesloten.

Artikel 3 De overeenkomst

De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 4 Duur en beëindiging

 1. VRS biedt de consument ten minste de keuze uit: een overeenkomst van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden. Het gekozen abonnement is geldig vanaf de eerste van de volgende maand. Na deze periode is de overeenkomst schriftelijk opzegbaar vanaf de eerste van de volgende maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Als de consument niet tijdig opzegt dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Voor een overeenkomst ten aanzien van zwemmen geldt dat deze pas opzegbaar is na een periode van 3 maanden. Na deze periode is het lidmaatschap schriftelijk opzegbaar vanaf de eerste van de volgende maand. Vanaf dan wordt er een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd bij het behalen van een diploma.
 3. De consument mag de overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: de consument (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de sportactiviteiten. Het voor de consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sportactiviteiten. VRS kan om bescheiden vragen waaruit de blessure en/of ziekte blijkt.
 4. De consument moet de overeenkomst schriftelijk opzeggen. 5.Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is VRS gerechtigd om de
  bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage. Bevriezing kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting/ bevriezing met maximaal 6 maanden. Voor gemiste zwemlessen geldt specifiek dat deze niet kunnen worden ingehaald. Het (zwem)les plekje wordt vrijgegeven.
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte of zwangerschap, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 6. VRS mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien: de consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement, ondanks waarschuwing, schendt of;
  de consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens VRS of jegens een personeelslid en/of leden van VRS.
  VRS betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
 7. Indien VRS haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door VRS mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. VRS betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. VRS maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door VRS te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door VRS terugbetaald. Het door consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijs-aanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door VRS bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming overeenkomst. In dat laatste geval heeft consument tot 3 maanden na totstandkoming overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door VRS terugbetaald. Het door consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 5. De abonnementen voor studenten (leeftijd 17 t/m 21 jaar) en 65+ worden in het jaar dat zij een leeftijdsgrens overschrijden en dus meer of minder abonnementskosten dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, worden de nieuwe abonnementskosten automatisch doorberekend. De overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 6 Verplichtingen van VRS

 1. VRS staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. VRS onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien VRS gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat zij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. VRS zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. VRS treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten.
 6. VRS staat betalende leden met een 1x per week abonnement toe om lessen in te halen. Het lestegoed komt na gekozen abonnementsduur te vervallen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument

 1. De consument houdt zich aan de door VRS gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De consument dient een medische contra-indicatie voor sport te melden aan VRS.
 3. De consument dient de aanwijzingen van VRS c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de consument niet bekend is. Indien de consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan VRS kenbaar te maken, zodat VRS uitleg kan geven.
 4. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de consument niet toegestaan te roken in en/of buiten de locaties van VRS.
 6. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan VRS mede te delen. Indien het aanpassen van bankrekeningnummer d.m.v. een handtekening op locatie.
 7. Ieder gebruik van faciliteiten en voorzieningen van VRS geschiedt voor eigen risico.

Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen

VRS kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

Artikel 9 Ledenpas

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de consument een ledenpas. De ledenpas wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien de ledenpas verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuwe pas worden aangevraagd. VRS is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht
  en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De abonnementskosten worden maandelijks bij vooruitbetaling geïncasseerd vanaf de 20e van een kalendermaand.
 2. Bij niet tijdige betaling is de consument in verzuim nadat hij daar door VRS schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is VRS gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is VRS bevoegd om de consument de toegang tot de sportfaciliteiten te weigeren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. VRS is tegenover de consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de VRS komt. VRS is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van ondernemer.
 2. VRS zal zich afdoende verzekeren tegen haar ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van VRS is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De consument is tegenover VRS aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de consument komt.

Artikel 12 Klachten

 1. VRS beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd - bij VRS in, tenzij dat redelijkerwijs niet van haar verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. VRS beantwoordt de door de consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt VRS per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie.

Artikel 13 Geschillencommissie

Geschillen tussen VRS en de consument die betrekking hebben op: de totstandkoming van de overeenkomst of, de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de consument als door VRS aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 12 bij VRS heeft ingediend.
 2. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij VRS indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de consument en VRS, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is VRS aan deze keuze gebonden. Als VRS een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. VRS dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14 Wijzigingsbeding

VRS is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. VRS zal de consument hierover informeren.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.